در چاپ و بسته بندی اختر شمال ادغام تجربه و دانش روز از مهمترین اهداف برای رسیدن به کیفیت استاندارد میباشد. لذار در این راستا بر آن شدیم تا آزمایشگاه مجموعه اختر شمال را به طور مستقل راه اندازی کنیم تا در کنترل پارامترهای تاثیر گذار بر کیفیت محصول نهایی موفق تر از پیش باشیم. آزمایشگاه مجموعه دارای به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در صنعت چاپ است و همچنین استفاده از متخصصان این حوزه برای هر چه دقیق تر بودن نتایج آزمایشات از نکات بسیار موثر بر کیفیت مطلوب و مورد انتظار مشتریان است.

فهرست