ارزش هاي سازمانی( منشور اخلاقی ):
صداقت
اعتمادپذیری، قابل اتکا بودن
وفای به عهد و پیمان
ادب، وقار، متانت
کیفیت مدار
ایجاد فضای صمیمی
عدم تخریب رقبا و بدگویی کردن
مشارکت تجاری
پذیرش تغییرات
انعطاف پذیری
مشتری محوری
چابکی سازمانی
اشتیاق،انگیزه،مصمم بودن برای بهتر شدن
پرورش خلاقیت سازمان
اهمیت به سلامت بودن کارکنان
توجه به مصرف بهینه انرژی
عدم تبعیض
تواضع

فهرست